นาง นันทิยา วงศ์วานิชย์

นาง นันทิยา วงศ์วานิชย์

นายกสมาคมสตรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นาง จุฑารัตน์ วงอินทร์

นาง จุฑารัตน์ วงอินทร์

อุปนายก

นาง ทิพย์ วงศ์วานิชย์

นาง ทิพย์ วงศ์วานิชย์

อุปนายก

นางสาว สุทิยา ตาปนานนท์

นางสาว สุทิยา ตาปนานนท์

กรรมการและเลขานุการ

นาง รุจิรา ศรีมูล

นาง รุจิรา ศรีมูล

กรรมการและประชาสัมพันธ์

นาง ธันยารัศมิ์ วงศาโรจน์

นาง ธันยารัศมิ์ วงศาโรจน์

กรรมการและนายทะเบียน

นาง อรุณี ศรีพันธ์ไพบูลย์

นาง อรุณี ศรีพันธ์ไพบูลย์

กรรมการ

นาง ดรุณี บุญคง

นาง ดรุณี บุญคง

กรรมการและเหรัญญิก

นางสาว กนกวรรณ สุวรรณนิยม

นางสาว กนกวรรณ สุวรรณนิยม

กรรมการ

นาง พัณณิน แพ่งสุภา

นาง พัณณิน แพ่งสุภา

กรรมการและปฏิคม

๓๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลผาบ่อง
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐