วัตถุประสงค์

๑. ส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างสตรีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒. พัฒนาบุคลิกภาพโดยส่งเสริมการศึกษา สุขภาพอนามัย การกีฬา ศีลธรรมจรรยา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการปฏิบัติงานของกลุ่มสตรี เพื่อสร้างความมั่นคงและความเข้าใจอันดีในครอบครัว

๓. ช่วยเหลือสตรีที่มีปัญหาด้านต่างๆ
ตามความเหมาะสม

๔. ร่วมมือ และประสานงานกับองค์กรต่างๆ
จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม

๕. สมาคมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความเป็นกลาง
และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมือง
หรือพรรคการเมืองใด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย มีความโดดเด่นหลายลักษณะ โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และความหลากหลายของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ นับเป็นจังหวัดที่สถิติน่าสนใจหลายอย่าง เช่น มีประชากรเบาบางที่สุดในประเทศ และมีประชากรน้อยมากเป็นอันดับ 5 ในขณะที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 8 ของประเทศ
(ที่มาวีดีโอ : WOW FM102)

๓๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลผาบ่อง
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐