ยินดีต้อนรับ

เข้าสู่เว็บไซต์สมาคมสตรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมสตรีจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวน “คนไทย” ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยกิจกรรม “ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้”

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 กลุ่มสตรีบ้านกาด ตำบลบ้านกาด อำเภอเเม่สะเรียง จังหวัดเเม่ฮ่องสอน .นายกสมาคมสตรีเชิญชวนปลูกผักสวนครัว สู้วิกฤติโควิด19 ด้วยโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร. สมาคมสตรีจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวน “คนไทย”...

read more

ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยองค์กรสมาขิก ลงนามถวายพระพร

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.วันดี กุญชร ยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำแจกันดอกไม้...

read more

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม : นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔): ลงพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุยกับพี่น้องกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ในพื้นที่ บ้านไม้ซางหนาม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดเเม่ฮ่องสอน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุยกับพี่น้องกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ในพื้นที่ บ้านไม้ซางหนาม อำเภอปางมะผ้า...

read more

วัตถุประสงค์

๑. ส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างสตรีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒. พัฒนาบุคลิกภาพโดยส่งเสริมการศึกษา สุขภาพอนามัย การกีฬา ศีลธรรมจรรยา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการปฏิบัติงานของกลุ่มสตรี เพื่อสร้างความมั่นคงและความเข้าใจอันดีในครอบครัว

๓. ช่วยเหลือสตรีที่มีปัญหาด้านต่างๆ
ตามความเหมาะสม

๔. ร่วมมือ และประสานงานกับองค์กรต่างๆ
จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม

๕. สมาคมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความเป็นกลาง
และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมือง
หรือพรรคการเมืองใด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย มีความโดดเด่นหลายลักษณะ โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และความหลากหลายของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ นับเป็นจังหวัดที่สถิติน่าสนใจหลายอย่าง เช่น มีประชากรเบาบางที่สุดในประเทศ และมีประชากรน้อยมากเป็นอันดับ 5 ในขณะที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 8 ของประเทศ
(ที่มาวีดีโอ : WOW FM102)

๓๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลผาบ่อง
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐