คณะกรรมการ

นาง นันทิยา วงศ์วานิชย์

นายกสมาคมสตรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นาง จุฑารัตน์ วงอินทร์

อุปนายก

นาง ทิพย์ วงศ์วานิชย์

อุปนายก

นางสาว สุทิยา ตาปนานนท์

กรรมการและเลขานุการ

นาง ธันยารัศมิ์ วงศาโรจน์

กรรมการและนายทะเบียน

นาง ดรุณี บุญคง

กรรมการและเหรัญญิก

นาง พัณณิน แพ่งสุภา

กรรมการและปฏิคม

นาง รุจิรา ศรีมูล

กรรมการและประชาสัมพันธ์

นาง อรุณี ศรีพันธ์ไพบูลย์

กรรมการ

นส. กนกวรรณ สุวรรณนิยม

กรรมการ