+9

101

จำนวนคนที่เข้าถึง

5

จำนวนการมีส่วนร่วม

โปรโมทโพสต์

44